Granty i nagrody

Nagrody i stypendia
2015 – nagroda Rektora UŁ zespołowa II stopnia za książkę pod redakcją D. Byczkowskiej-Owczarek, K.T. Koneckiego, B. Pawłowskiej (2014) Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
2014 - wyróżnienie w XVI edy­cji konkursu Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej za rozprawę „Sytu­acja pracy kobiet świad­czą­cych usługi sek­su­alne w agencji towarzyskiej. Studium z per­spek­tywy socjologii inter­akcjon­isty­cznej”
2006 Medal „Za chlubne studia”
2012, 2013, 2014 Stypendium dziekańskie
2005-2006 Stypendium Ministra Edukacji i Nauki
2001-2005 Stypendium Rektorskie

Granty badawcze
- (2015) Grant na realizację tematu naukowo-badawczego pt. „Przemiany tożsamości kobiet świadczących usługi seksualne” otrzymany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - projekt indywidualny
- (2012, 2014) Grant na realizację tematu naukowo-badawczego pt. Sytuacja pracy kobiet świadczących usługi seksualne w agencji towarzyskiej. Studium z perspektywy socjologii interakcjonistycznej otrzymany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - projekt indywidualny
- (08.10.2009-07.10.2012) członek zespołu badawczego w Grancie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. Społeczne i organizacyjne uwarunkowania konstruowania procedur Zarządzania Zasobami Ludzkimi we współczesnych organizacjach biznesowych. Kierownik projektu – prof. Krzysztof Konecki. Numer projektu: 928/B/H03/2009/36.
- (2010) członek zespołu badawczego w grancie na realizację badań własnych pt. Mechanizmy konstruowania i podtrzymywania ładu społecznego w instytucjonalnych warunkach domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie; wykonawca w projekcie zespołowym (nr 505/564).
- (2009) członek zespołu badawczego w grancie pt. Metodologiczne, epistemologiczne i etyczne aspekty badań prowadzonych w środowiskach dewiacyjnych otrzymanym w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich; projekt zespołowy (nr 505/589).
- (2008) członek zespołu badawczego w grancie na realizację badań własnych pt. Oblicza niepełnosprawności intelektualnej w instytucjonalnych warunkach domu pomocy społecznej. Studium przypadku. projekt zespołowy (nr 505/589)